Privacyverklaring

Privacyverklaring van vbz.nl

Welkom op de website van de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (hierna: VBZ). Op deze website staat informatie over de werkzaamheden van VBZ en informatie over de branche. Via de website kunt u toegang aanvragen voor het afgesloten domein MijnVBZ.nl. In dit document wordt het privacybeleid beschreven dat van toepassing is op het gebruik van de website.

Wie beheert de website
De website wordt beheerd door VBZ, Dagelijkse Groenmarkt 3-5, 2513 AL Den Haag. VBZ is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Welke informatie verzamelt en verwerkt VBZ?
Gebruikersgegevens 
VBZ verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie die u zelf heeft opgegeven, zoals uw naam, adres, emailadres, en uw mobiele telefoonnummer. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan u worden verstrekt door VBZ.

Automatisch Gegenereerde Informatie

VBZ verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt om uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt, de pagina’s die u bezoekt en “cookies”.  


Wat zijn cookies en hoe gebruikt VBZ ze?
Om de website te kunnen aanbieden maakt VBZ gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten informatie die de server van VBZ naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Ook kunnen cookies worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. 

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt VBZ informatie over u?
VBZ verwerkt persoonlijke informatie over u voor de volgende doeleinden:

  • om toegang tot de website mogelijk te maken;
  • om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;

Op welke wijze beschermt VBZ uw persoonlijke informatie?
VBZ zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. VBZ draagt er zorg voor dat alleen medewerkers van het bedrijf dat de hosting van de Service verzorgt toegang hebben tot de server(s) en dat de serverruimte is beveiligd. Tot slot worden er regelmatig beveiligingsupdates van de gebruikte software geïnstalleerd. Uw persoonlijke informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens
Wanneer u inzage wilt in de gegevens die VBZ over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen, dan kunt u per email contact opnemen met VBZ via vbz@vbz.nl. VBZ zal u binnen vier weken mededelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt, en of zij aan een eventueel verzoek om verbetering of verwijdering zal voldoen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van VBZ?
De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie klikt, de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. VBZ heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander privacybeleid van toepassing. VBZ accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van VBZ heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website zijn verkregen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.


Privacyverklaring versie 1.0, mei 2012.